grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Wpływ linii elektroenergetycznych na ptaki

Wpływ linii elektroenergetycznych na ptaki

Linie elektroenergetyczne napowietrzne w znaczący sposób wpływają na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na ptaki. Zagęszczenie linii uwarunkowane jest od stopnia zurbanizowania danego terenu. Linie są jednym z najpoważniejszych czynników powodujących śmierć ptaków.
Nadzór ornitologa

Dlaczego linie elektroenergetyczne wpływają negatywnie na ptaki?

Wśród negatywnych oddziaływań linii elektroenergetycznych na ptaki wyróżniamy:

 • Przekształcenie siedlisk przyrodniczych na skutek budowy linii elektroenergetycznych
 • Śmiertelność ptaków na skutek wystąpienia kolizji z liniami
 • Śmiertelność ptaków na skutek porażenia prądem
 • Pole elektromagnetyczne
 • Hałas spowodowany pracą konduktorów

Opinia ornitologiczna dotycząca wpływu linii elektrycznych na ptaki.

Fot. Linia elektroenergetyczna 250 KV, zdjęcie wykonane podczas prowadzenia nadzoru ornitologicznego nad inwestycja polegającą na modernizacji linii elektroenergetycznej.

Czy linie elektroenergetyczne mogą mieć korzystny wpływ na awifaunę?

Jednak oprócz negatywnych skutków na ptaki linie elektroenergetyczne mają też korzystny wpływ na populację ptaków.

 • Słupy elektroenergetyczne wykorzystywane są jako miejsca gniazdowania ptaków
 • Wzbogacenie krajobrazu (miejsce śpiewu samców oraz okresowe płaty roślinności pod słupami)
 • Słupy elektroenergetyczne mogą służyć jako miejsce czatowania i obserwacji

Ponadto badania wykazały, iż słupy i linie wysokiego napięcia wywierają pozytywny wpływ na różnorodność gatunkową ptaków w krajobrazie rolniczym. Liczba gatunków oraz osobników była znacznie większa na polach pod liniami i słupami niż na polach bez infrastruktury przesyłowej, ze względu na obecność pojawiających się krzewów w obrębie słupów.

Ornitolog prowadzący nadzór przyrodniczy nad inwestycją.

Fot. Nadzór ornitologiczny nad budową linii elektroenergetycznych.

6 sposobów, które ograniczą niekorzystne oddziaływanie linii elektroenergetycznych na ptaki:

 1. Prowadzenie procesu inwestycyjnego pod nadzorem ornitologa przez cały okres budowy, bądź podczas okresu lęgowego ptaków
 2. Prowadzenie linii elektroenergetycznych z dala od obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
 3. Prowadzenie robót, które wymagają zastosowania ciężkiego sprzętu poza okresem lęgowym
 4. Wycinka drzew oraz krzewów wykonywana poza okresem lęgowym. W przypadku gdy jest to niemożliwe prowadzenie wycinki pod nadzorem ornitologicznym
 5. Zastosowanie metalowych „straszek”, które uniemożliwią ptakom siadanie nad przewodami fazowymi zawieszonymi na izolatorach, bądź nad pionowo zawieszonymi izolatorami
 6. Budowanie linii w odpowiedniej odległości od ściany lasu

Opinia ornitologiczna linie wysokiego napięcia.

Fot. Opinia ornitologiczna wykonana przed przystąpieniem do modernizacji linii elektroenergetycznej.

Podsumowując, oddziaływanie infrastruktury elektroenergetycznej i ptaków niesie ze sobą szkodliwe, jak i pozytywne aspekty. Jednak niekorzystny wpływ linii elektromagnetycznych na ptaki jest niestety przeważający. Badania potwierdzają, że napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowią drugie miejsce (po budynkach i oszklonych powierzchniach) wśród czynników powodujących śmiertelność awifauny.

Ekspertyza ornitologiczna.

Fot. Linia elektroenergetyczna w krajobrazie rolniczym.

Istotna jest informacja dotycząca oddziaływania ptaków i linii elektroenergetycznych w celach realizacji inwestycji elektroenergetycznych . Realizacje procesu inwestycyjnego wymagają przeprowadzenia ekspertyzy ornitologicznej i nadzoru przyrodniczego.